100+ līdzdalības piemēri no ‘Nītaureņu’ pieredzes. Kopsavilkums!

100+ līdzdalības piemēri no Nītaureņu pieredzes

Lidzdalibas piemeri

Tuvojas “Nītaureņu” 10 gadu jubileja! Realizējot projektu “Nītaureņi – resurss idejām” 2020. gada ietvaros, lūkojāmies mūsu padarītajos darbos kopš pirmsākumiem, lai apkopotu un aprakstītu līdzdalības piemēri no “Nītaureņu” darbības pieredzes. Nolēmām vismaz simt piemērus atrast, un jāsaka, ka tas nebija ļoti sarežģīti. Par to ir prieks un gandarījums, īpaši par daudzajām labajām lietām, ko esam paveikuši, un par ceļu, kādu esam izvēlējušies – darīt pašiem, iniciēt pašiem, nevis gaidīt kādu izdarām mūsu vietā. Kopā izdevās apkopot 100+ piemērus, jeb tieši 103.

“Nītaureņi” savā nu jau gandrīz 10 gadu pastāvēšanas laikā ir radījuši neskaitāmas aktivitātes, idejas un pasākumus! Mēs vēlējāmies apkopot savu pieredzi no līdzdalības piemēru skatupunkta, jo tieši līdzcilvēku iesaiste un apvienošana ir pamatā tam, lai realizētu idejas.

Kāpēc, mūsuprāt, cilvēkiem būtu svarīgi līdzdarboties un būt aktīvam?

 • Lai paši varētu iniciēt idejas un iesaistīties to īstenošanā.
 • Lai nenoskatītos, ka citi lemj par mums bez mums.
 • Lai būtu informēti, ko lemj lēmumpieņēmēji.
 • Mēs uzskatām, ka pilsoniski aktīvs iedzīvotājs ir visas valsts drošības garants. Īpaši mazos pagastos un kopienās.
 • Aktīvs un atbildīgs pilsonis stiprina Latviju ar savām zināšanām, idejām, kritisko domāšanu un pieredzi.
 • Ar savu aktīvo darbu kopienā, mēs veidojam Latviju!

Savā mājaslapā esam apkopojuši 100 līdzdalības piemērus 13 dažādās jomās:

 1. Atbalsts idejām. Ideja ir priekšstats, kas cilvēka apziņā ataino īstenību un izsaka viņa nostāju, izturēšanos pret apkārtējo pasauli. Pret idejām ir jāizturas ļoti nopietni tieši tāpēc, ka idejas ataino cilvēka vērtības un iekšējo pasauli – katram no mums tā ir citādāka, katram tā ir īpaša. Ideju izteikt skaļi ir drosmīgi, jo atklājam sevi vērtēšanai. Tomēr ir jāiedrošina cilvēki dalīties ar savām idejām, jo tikai tā varam pa īstam saprast, kas mūsu sabiedrībai vēl vajadzīgs. Svarīgi ir realizēt ne tikai savas idejas, bet ieraudzīt, kā ar savām zināšanām un pieredzi varam atbalstīt citu cilvēku idejas. “Nītaureņi” ir meklējuši un atraduši veidus, kā to darīt!

 

 1. Informēšana un izglītošana. Būtiska līdzdalības sastāvdaļa ir sabiedrības informēšana par dažādiem notikumiem un iespējām, kā arī atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem par to, kas ir noderīgi. Tāpat, mūsuprāt, būtiski ir organizēt izglītojošas aktivitātes, mācības, kuras var palīdzēt ikdienā un kuras vairo izpratni par notiekošo mums apkārt.

 

 1. Nītaures hokeja laukuma projekts. Hokeja laukums ir viens no organizācijas lielākajiem projektiem gan piesaistīto līdzekļu ziņā, gan iesaistīto brīvprātīgo ziņā, gan sabiedrības uzmanības ziņā. Šis projekts apvienoja dažādas līdzdalības formas un bija ļoti interesants un piepildīts laiks mūsu organizācijai. Realizējot projektu secinājām, ka tautas sportam ir liela nozīme veselīgas sabiedrības dzīvē. Šāds laukums var būt par iemeslu daudz un dažādām interesantām aktivitātēm – gan ģimeniskām, gan sportiskām un izaicinošām, gan individuālu prasmju uzlabošanai, gan draugu izklaidēm un citām vērtīgām nodarbēm.

 

 1. Konkursi ir labs veids kā pievērst uzmanību savai organizācijai un kādam tematam, kas šķiet svarīgs – konkursus var veidot gan ar mērķi popularizēt organizāciju, gan ar mērķi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistītu aktivitātēs. Konkurss ir laba līdzdalības metode, ar kuru uzsākt sadarbību ar cilvēkiem.

 

 1. Kopienas pasākumi un projekti. Viena no plašāk izmantotajām līdzdalības formām mūsu organizācijā ir pasākumu organizēšana vietējai kopienai. Ir pasākumi, kas izvērtušies par tradīciju un vēljoprojām ir kā sava veida “Nītaureņu” vizītkarte. Ir pasākumi, kas ir pašvaldības iniciēti un “Nītaureņu” resursi un brīvprātīgie veicina pasākuma sekmīgāku norisi. Kopīgu tradīciju veidošana ir svarīga ne tikai ģimenē, bet arī lielākā kopienā – tas rada uzticamības sajūtu. Ik gadu ir patīkama gaidīšanas sajūta, jo jau zināms, ka tuvojas pasākums, cilvēki jau laicīgi var ieplānot piedalīšanos. Ik pa laikam ļaujamies kādam izaicinājumam un jaunai pieredzei, kas dažādo mūsu pieredzi.

 

 1. Novadpētniecība. Novadpētniecība rosina pilsonisko aktivitāti un sekmē līdzdalību, stiprina piederības sajūtu un lokālpatriotismu un saliedē vietējo kopienu. Mūsu dzīves telpa ir tas, kas mūs vieno gan ģeogrāfiski, gan sociāli, gan kulturāli. Zināšanas par savu novadu un savu pagastu rada izpratni par vietējā kultūras mantojuma nozīmi un vērtību tagadnē un nākotnes perspektīvā, kā arī veicina sabiedrības iesaistīšanos vietējā kultūras mantojuma dokumentēšanā un saglabāšanā. “Nītaureņi” novadpētniecībai aktīvi pievērsās 2016. gadā, realizējot projektu ar nosaukumu “Nītaures likteņstāsti”. Projekta mērķis bija apkopot stāstus par Nītauri un teritoriju ap to, lai veidotu informatīvus, interaktīvus materiālus un pamatu grāmatai par Nītauri. “Nītaures likteņstāstu” apkopošana bija nītauriešu kopdarbs Latvijas simtgadi gaidot! Projekta ietvaros realizētas dažādas līdzdalību veicinošas aktivitātes. Projekta dažādas norises turpinās joprojām.

 

 1. NVO stiprināšana un “Nītaureņu” kā nevalstiskās organizācijas stiprināšana. Pilsoniska sabiedrība – demokrātiskas valsts sabiedrības forma, kuru raksturo indivīda atbildība, māka sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju palīdzību. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība stiprina demokrātiju, nodrošina kvalitatīvāku publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanu, varas un pilsoņu savstarpējo uzticību, sabiedrības grupu interešu un tiesību aizsardzību. Lai spēcinātu pilsonisko sabiedrību, ir jābūt spēcīgām nevalstiskajām organizācijām, kuras apvieno iedzīvotājus un pārstāv to intereses. Un ne tikai valsts mērogā jābūt spēcīgāk biedrībām un nodibinājumiem, bet arī vietējās kopienās, pagastos.

 

 1. Vietēja, reģionāla un valsts mēroga politiskas iniciatīvas. „Nītaureņi” vienmēr ir aicinājuši nebūt vienaldzīgiem par to, kas notiek gan vietējā, gan valsts mērogā un esam aicinājuši iesaistīties diskusijās par svarīgām un politiskām tēmām, jo tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izrādīt savu nostāju un saņemt atbildes! Iesaistīšanās politiskās norisēs prasa apņēmību un patiesu interesi, jo citādāk nav iespējams kaut ko mainīt! Politiskā līdzdalība ir nozīmīga līdzdalības procesa sastāvdaļa. Organizācija vienmēr bijusi apolitiska, lai gan biedri ir dažādu politisko organizāciju biedri un atbalstītāji.

 

 1. Radošā darbība. Radīšana un radošums ir divas neatdalāmas lietas. Ar iztēli un spēju radīt cilvēks atšķiras no citām dzīvām būtnēm, tieši tas mūs padara par cilvēkiem! Radošums vienmēr bijis klātesošs mūsu organizācijā, jo patiesībā jau jebkura aktivitāte  sakņojas vēlmē radīt un realizēt dzīvē kādu iztēlotu un izsapņotu ideju. Kultūra un radošums šobrīd ir arī galvenie konkurētspējas un nodarbinātības virzītājspēki Eiropā, tāpēc mēģinām rast veidus, kā integrēt radošumu mūsu aktivitātēs.

 

 1. Sadarbība. Sadarbība, mūsuprāt, ir atslēgas vārds uz izaugsmi, attīstību un sapratni. Vēloties būt individuāli un unikāli, esam piemirsuši kāds spēks slēpjas kopīgā sadarbībā. Dažādu jomu profesionāļi, kad tiek jautāts par to, kā varētu risināt konkrētas problēmas, kā atbildi min tieši sadarbības stiprināšanu. Sadarboties var arī nezaudējot savu patstāvību un virzienu, tieši caur sadarbību varam sevi stiprināt un attīstīt!

 

 1. Tikšanās ar dažādām personībām. Organizācijas pirmajos gados ļoti aktīvi organizējām dažādas iedvesmojošas tikšanās ar Latvijā zināmiem cilvēkiem. Šādas tikšanās paplašina redzes loku, dod iespēju nepastarpināti noskaidrot cilvēku domas, attieksmes un uzskatus. Tās liek, saprast, cik visi esam līdzīgi, ka pārdzīvojam un uztraucamies par līdzīgām lietām. Tās ikdienu iekrāso košāku un iedvesmo sapņot! Uzskatam, ka šīs tikšanās ir palīdzējušas cilvēkus ieinteresēt arī visā citā, ko darām. Katru tikšanos esam centušies papildināt arī ar kādu praktisku nodarbi, lai pēc iespējas pilnīgāk izbaudītu kopā būšanu!

 

 1. Veselības veicināšana un vides aktivitātes. Ir tēmas, kuras kļūst aizvien svarīgākas un nozīmīgākas arvien lielākai sabiedrības daļai. Jautājumi, kas saistīti ar veselību mūsdienās ir pietiekami sarežģīti – mūsu veselību ietekmē tik dažādi procesi, vēlamies būt informēti un izglītoti par tiem, taču vienam cilvēkam tas bieži vien ir par daudz. Arī vides jautājumi izraisa lielu un pamatotu uztraukumu par to, kādā pasaulē dzīvojam. Mums šķiet, ka ir svarīgi iesaistīties visiem kopīgā sarunā un darīšanā saistībā ar šīm svarīgajām tēmām.

 

 1. Ziemassvētki. Darbošanās Ziemassvētku laikā ir mūsu organizācijas hobijs un nu jau neatņemama ikgadēja tradīcija. Tas sagādā prieku mums un daudziem citiem visā Latvijā. Šo laiku izmantojām kā iedvesmas laiku, jo tikšanās ar bērniem un ģimenēm Ziemassvētku laikā sagādā ļoti patīkamas emocijas – redzam, kā bērni un līdz ar viņiem arī pieaugušie notic brīnumam un tas patiesi ir skaisti! Process, kurā pārtopam par Ziemassvētku vecīša draugiem ir tiešām iedvesmojošs un spilgtu emociju pārpildīts!

Lidzdalibas piemeri 100+ kopsavilkums

Raksts tapis projekta “Nītaureņi – resurss idejām” ietvaros, kas tiek realizēts laika posmā no 01.05.2020 līdz 31.10.2020, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds

Logo rinda

You may also like...