Mobilais darbs ar jaunatni – risinājums Amatas novadam

Projekta kolaza

Noslēdzies biedrības “Nītaureņi” šī gada lielākais projekts – «Iespējas Amatas novada jauniešiem», kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Programmu administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

Īsumā par to, kas paveikts! Ir noorganizētas vairāk nekā 15 aktivitātes, iesaistīti vairāk nekā 300 dalībnieki. No dalībniekiem lielākā daļa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadi. Brīvprātīgajā darbā iesaistījām 10 aktīvistus. Mācījāmies paši un izglītojām darbā ar jaunatni iesaistītos un jauniešus. Projekta ietvaros iegādājāmies vairāk nekā 10 jaunas spēles un inventāru, ko varēsim turpināt izmantot arī pēc projekta noslēguma.

Šajā projektā izzinot mobilā darba ar jaunatni metodes un pielietojot tās ikdienas darbā, secinām, ka tās ir efektīvas un jauniešiem draudzīgas. Ja vēl notiek sadarbībā ar pašvaldību, tad rezultāti ir nozīmīgāki. Līdz ar to jāsecina, ka Amatas novadā ir nepieciešamie resursi, lai realizētu sekmīgu mobilo darbu ar jaunatni.

Būtiski turpināt iesākto arī bez projektiem. Veikt šo darbu, saprotot tā nozīmi ikdienā un novērtējot jauniešu potenciālu pagastu un novadu attīstībā. Uz to arī aicinām mūsu pašvaldību!

Plānojot un veicot mobilo darbu ar jaunatni, svarīgi ievērot pamatprincipus:

  • aktivitātes ir pieejamas ikvienam jaunietim un tās tiek īstenotas iespējami tuvu jaunieša dzīvesvietai;
  • informācija par aktivitātēm ir publiski pieejama, tiek meklēti efektīvākie komunikācijas veidi, informācijas nodošanai jauniešiem;
  • aktivitātes tiek organizētas vismaz divas reizes mēnesī;
  • aktivitātes nodrošina persona, kam iemantojusi uzticību jauniešu vidū un kurai ir pieredze darbā ar jauniešiem;
  • aktivitātes ir iepriekš plānotas un atbilstošas jauniešu vajadzībām, un to īstenošanā ir izmantotas neformālās izglītības metodes, regulāri notiek aktivitāšu pārskatīšana;
  • aktivitāšu ietvaros notiek sadarbība ar teritoriālajā vienībā esošajām iestādēm, tiek veicināta starpinstitucionālā sadarbība;
  • aktivitātes veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos;
  • aktivitātes ietver individuālu darbu ar jaunieti un/vai darbu ar jauniešu grupām, kā arī vietējo sabiedrību.

 

“Nītaureņi” ar šo projektu un lielo aktivitāšu telti, kurā šovasar varēja darboties vairākās novada teritorijās, gribēja panākt, ka jaunieši un citi interesenti iepazīst jaunatnes organizācijas darbības modeli, kopā līdzdarbojas, spēlējot spēles, iepazīst “spēļu metodi” kā lielisku brīvā laika pavadīšanas veidu, jaunieši uzzina par alternatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas tepat apkārt. Jaunieši uzzināja, ka biedrība “Nītaureņi” ir resurss, kas var palīdzēt viņiem ideju īstenošanā, talantu attīstībā un tas pieejams bezmaksas. Jaunieši zina, ka kopā ar “Nītaureņiem” ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu un ļauties citiem piedzīvojumiem. Projekts ir sekmīgi noslēdzies, lai idejas turpinās dzīvot un rodas atkal jauni projekti nākotnē!

Paldies visiem, kas piedalījās projekta «Iespējas Amatas novada jauniešiem» aktivitātēs, un, visiem, kas atbalstīja organizācijas darbošanos.

Logo

You may also like...