Sveiciens visiem Skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem!

Darbošanās skolēnu pašpārvaldē ir personīgās izaugsmes iespēja!

Mūsdienu skolas mērķis – lai skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Skolā skolēni ļaujas ne tikai formālajam zināšanu ieguves procesam, bet arī plašam citu aktivitāšu piedāvājumam. Skola ir vieta, kur skolēni iepazīst to, kā ir būt aktīvam pilsoniskās līdzdalības procesu dalībniekam, iesaistās sabiedriskās norisēs, iepazīst lēmumu pieņemšanas procesu demokrātiskā sabiedrībā un meklē risinājumus dažādām problēmām.

Rītdienas pilsoņi veidojas šodienas skolā, tāpēc skolai jākļūst par vietu, kur skolēns tiek novērtēts un kur tiek darīts viss iespējamais, lai attīstītu gan katra individuālās spējas, gan spējas darboties komandā. Viens no šo prasmju apguves veidiem ir darbošanās skolēnu pārstāvniecības institūcijās skolā – skolēnu pašpārvaldē. Citur sauktas arī citādi – skolēnu līdzpārvalde, skolēnu dome, skolēnu valde. Svarīgi, ka šāda skolēnu institūcija ir pašu skolēnu ievēlēta caur atklātu vēlēšanu procesu, pirmsvēlēšanu programmām un cita veida aktivitātēm.

Skolēnu pašpārvalde vajadzīga visiem tiem skolēniem, kas vēlas sevi apliecināt, piemēram, piedāvājot risinājumu kādai skolas problēmai vai iesaistoties dažādu pasākumu organizēšanā. Tomēr skolēnu darbošanās šādā formā ir svarīga arī skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem un visai sabiedrībai, jo sabiedrībai ir nepieciešami aktīvi un atbildīgi jaunieši, kas vēlāk varēs vadīt jau lielākus procesus, organizācijas un institūcijas.

Novēlam jaunajā mācību gadā skolēniem aizdomāties par skolēnu pašpārvaldes lomu skolas un vietējās kopienas dzīvē! Tiem, kas darbojas skolēnu pašpārvaldēs, novēlam, lai izdodas vērtīgi notikumi!

“Nītaureņi” no pavasara līdz rudenim aktivitātes organizē un rakstus raksta projekta «Iespējas Amatas novada jauniešiem» ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Apkopojām populārākos skolēnu pašpārvaldes darbības virzienus: sadarbības veicināšana, skolas vides un mikroklimata uzlabošana, demokrātijas pamatprincipu uzlabošana, skolas un skolēnu problēmu apzināšana un risināšana, informācijas nodrošināšana, materiālo resursu iegūšana, pasākumu un konkursu organizēšana, līdzdalība mācību procesa plānošanā un pilnveidošanā un citi virzieni.

Sadarbības veicināšana. Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem ir jāveido sadarbība skolā ar administrāciju, pašpārvaldes konsultantu, klasēm, vecāku padomi, skolas padomi, tehniskajiem darbiniekiem. Pagastā (vai pilsētā) jāsadarbojas ar pašvaldību, citām skolām, sabiedriskajām organizācijām, jaunatnes organizācijām, skolēnu interešu centriem, masu medijiem un privāto sektoru (sponsoriem, uzņēmējiem). Sadarbību var veicināt arī valsts līmenī, sadarbojoties ar citām vidusskolām un pamatskolām, masu medijiem, Valsts izglītības satura centru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru u.c.

sadarbiba

Skolas vides un mikroklimata uzlabošana ietver projektu īstenošanu klašu interjeru, gaiteņu, ģērbtuvju, ēdnīcas un citu telpu labiekārtošanai, iesaistīšanos skolas attīstības un modernizācijas plānošanā. Skolēni iesaistās un sniedz priekšlikumus par skolas iekšējo kārtības noteikumu uzlabošanu, skolas dežūru ieviešanu, atcelšanu vai attiecīgo jautājumu pilnveidošanu. Skolēni veicina diskusijas, piemēram, par skolēnu formu nepieciešamību vai atcelšanu, par viedtālruņu lietošanas tendencēm, veido aktivitātes, kas veicina piederību skolai, veido vides instalācijas un darbojas citādi skolas vides uzlabošanā.

skolas vide

Demokrātijas pamatprincipu iedzīvināšana ir būtiska, jo iepazīstina skolēnus ar demokrātiju kā valsts pārvaldes formu un dod iespēju praktizēt politiskās līdzdalības prasmes, piemēram, vēlēšanas, interešu pārstāvniecība skolēnu pašpārvaldes un skolas institūcijās.  Skolēnu pašpārvalde var veicināt pilsonisko prasmju attīstību, iepazīstinot citus skolēnus ar “īsto” vēlēšanu procesu, organizēt simulāciju spēles, tikšanās ar politiķiem un citas aktivitātes.

demokratija

Skolas un skolēnu problēmu apzināšana un risināšana. Viens no būtiskākajiem virzieniem, jo skolēnu pašpārvalde būtībā tiek veidota, lai risinātu un palīdzētu skolēniem tikt galā ar viņu problēmām (gan mācību problēmām, gan savstarpējo attiecību problēmām). Skolēnu pašpārvalde sniedz risinājumus problēmām un meklē inovatīvas idejas problēmu novēršanai.

skolenu problemu risinasana

Informācijas aprites nodrošināšana skolā ietver skolas avīzes, radio, video veidošanu, paziņojumu, afišu, plakātu, kopsapulču, līniju organizēšanu. Arī tiešu informācijas nodošanu klašu kolektīviem un skolotājiem. Uztur savus sociālo portālu kontus un nodrošina skolēnus ar informāciju jauniešiem draudzīgā valodā par to, kas notiek skolā. Skolēni attīsta savas komunikāciju prasmes, veidojot informatīvo saturu, tādējādi veidojot arī skolas tēlu.

informesana

Materiālo resursu iegūšana. Parasti skolēnu pašpārvaldēm ir noslēgta vienošanās ar skolas administrāciju par atbalsta saņemšanu (kancelejas, tehnikas u.c. izdevumiem). Papildus finansējumu iegūst no dažādiem sponsoriem, skolas atbalsta fonda vai dalības projektos. Ne vienmēr visu skolēniem vajag “pasniegt uz paplātes”, attīstot pamatiemaņas sponsoru piesaistē, var atrast labdarus vecāku kopienā, pie vietējiem uzņēmējiem un citur.

School supplies on blackboard background ready for your design

School supplies on blackboard background ready for your design

Pasākumu, konkursu un citu notikumu organizēšana. Lai gan šis ir viens no izplatītākajiem Latvijas skolēnu pašpārvalžu darbības virzieniem, tas nav pats svarīgākais. Tomēr pasākumi ir ļoti vajadzīgi, lai radītu nesaspīlētu un labvēlīgu skolas iekšējo vidi. Pasākumus var iedalīt 4 grupās – izklaidējošie pasākumi, izglītojošie pasākumi, sporta pasākumi un labdarības pasākumi. Ļoti svarīgi, ka skolēnu pašpārvaldes nepārvēršanas par mini pasākumu aģentūrām, bet pievērš uzmanību arī citiem darbības virzieniem. Tāpat svarīgi, ka skolēni paši aktīvi iesaistās pasākumu iniciēšanā, plānošanā un organizēšanā, nevis tikai izpilda skolas administrācijas dotos norādījumus.

pasakumi

Līdzdalība mācību procesa plānošanā un pilnveidošanā. Skolēni piedalās dažādās administrācijas sēdēs, kurās iepazīstina ar skolēnu viedokli. Skolēni veido skolēnus anketēšanu par mācību procesa uzlabošanu un citām ar to saistītajām tēmām. Skolēnu pašpārvalde aktīvi piedalās sarunās ar skolas vadību, uzlabojot mācību procesā konstatētās problēmas.

Brain training with weightlifting flat design. Creative idea concept, vector illustration

Brain training with weightlifting flat design. Creative idea concept, vector illustration

Pie pašpārvalžu darbības virzieniem jāmin arī pašpārvalžu dalībnieku izglītošana, pieredzes apmaiņa novada, pilsētas, valsts vai starptautiskā mērogā, skolas tēla veidošana, pasākumu iniciēšana un vadīšana, skolas tradīciju uzturēšana un tradīcija maiņa, ja tradīcijas savu potenciālu jau izsmēlušas. Svarīgi, lai darbības virzieni ir pašu skolēnu apzināti un pieņemti, ne tikai skolas administrācijas deleģēti.

pasparvalzu dalibnieku izglitosana

 

Logo

You may also like...