Atbalsts jauniešiem un līdzdalības iespējas

Tiksanas ar jauniesiem

“Nītaureņu atbalsts jauniešiem” – tā saucas projekts, kuru no 2018.gada augusta līdz 2019.gada martam realizē biedrība “Nītaureņi”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos un brīvprātīgajā darbā. Nodarbības, sarunas ar jauniešiem par aktualitātēm jaunatnes jomā un par brīvprātīgo darbu un līdzdalības iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos ir vērtīgas, jo veicina pilsoniskās līdzdalības attīstību, kas, mūsuprāt, ir būtiska pagasta un novada nākotnei. “Nītaureņu” telpās tikās jaunieši, tostarp aktīvisti no Nītaures vidusskolas skolēnu pašpārvaldes, lai izglītotos un meklētu kopīgas sadarbības iespējas nākotnē.

Ikviena regulāra darbība vai rīcība, ko brīvprātīgi un bez atlīdzības veicam līdzcilvēku interesēs vai plašākas sabiedrības labumam, ir jāuzskata par pilsonisku līdzdalību – tā uzskata Latvijas NVO jumta organizācija – Latvijas pilsoniskā alianse.

Ar šī raksta palīdzību informēsim par Latvijas Pilsoniskās alianses apkopotajām populārākajām līdzdalības formām un to izpausmēm Amatas novadā.

 1. Vēlēšanas ir demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā vēlētāji veic politisko izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju, kura vēlas nonākt pie varas. Vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem ievēlām Amatas novada domi 15 cilvēku sastāvā.
 2. Biedrošanās ir dalība nevalstiskā organizācijā (biedrībā, nodibinājumā) vai nereģistrētā interešu grupā kā biedram, brīvprātīgajam darbiniekam vai aktīvistam. Pēc Lursoft datiem 2018.gadā, Amatas novadā reģistrētas vairāk 70 biedrības un nodibinājumi, kuros ir iespēja līdzdarboties.
 3. Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedošana sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Biedrība “Nītaureņi” jau piekto gadu ar aktīvu brīvprātīgo atbalstu un darbu sekmē Nītaures hokeja laukuma pastāvēšanu.
 4. Kampaņu aktīvisms ir dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos vai arī to organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi. Šīs formas izmantošana nav izteikti populāra novadā, taču iesaistāmies lielāka mēroga aktivitātēs. SIA “ZAAO” kampaņā “Apstājies. Paskaties. Pamāj.” par uzvedību un drošību uz ceļa un par to, kā rosināt bērnos interesi un atbildību par vides saudzēšanu, piedalījušās arī Amatas novada skolas.
 5. Atbalsta darbība izpaužas kā dalība atbalsta pasākumu un palīdzības organizēšanā, kā arī sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā un piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos. 2015.gadā Amatas novadā notika sabiedriskā aptauja, kuras rezultātā „par” aizliegumu Amatas novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus nobalsoja 76 iedzīvotāji, „pret” šādu aizliegumu – 0 iedzīvotāji. Šie dati pašvaldībai palīdzēja pieņemt saistošos noteikumus.
 6. Iesaistīšanās vietējā pārvaldē. Dalība dažādās padomēs, komitejās, komisijās, valdēs (piemēram, skolas vecāku padomē, skolēnu vai studentu pašpārvaldē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.tml.). Amatas novada skolās ir vecāku padomes, domes sēdes ir atklātas visiem iedzīvotājiem. Pirms vairākiem gadiem pašvaldībā tika organizētas arī novada NVO tikšanās ar domes amatpersonām, lai pārrunātu aktualitātes un veicinātu NVO sektora attīstību. Sadarbības rezultātā radās iniciatīva par ikgadēju pašvaldības NVO projektu konkursu, kas vairākus gadus notika, bet šogad diemžēl tika pārtraukts.
 7. Sabiedriski derīgas aktivitātes. Ikviena aktivitāte, kas sniedz labumu citiem un sabiedrībai kopumā: piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības uzturēšana, nesavtīga palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, svešiniekiem), brīvprātīga pasākumu organizēšana (pagalmā, pagastā, pilsētā). Amatas novada pagastu iedzīvotāji, pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas ik gadu rīko talkas, piedalās Vislatvijas “Lielajā talkā”.
 8. Interešu lobēšana. Interešu lobēšana ir brīvprātīga un neatalgota tikšanās, telefoniska un elektroniska saziņa ar valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem, amatpersonām un politiķiem, kā arī ziņojumu un ieteikumu rakstīšana, lai ietekmētu sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanu. Biedrībai “Nītaureņi” rūp jauniešu dzīves attīstība novadā, tāpēc tā 2018.gada pavasarī izstrādāja pirmo melnrakstu Amatas novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijai. Iedzīvotājiem ir tiesības rakstīt vēstules un sniegt priekšlikumus un pašvaldībai ir pienākums sniegt atgriezenisko saiti.
 9. Ziedojumi. Naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai. Tikko kā aizritējusi zaubēnietes Signes Volkovičas un domubiedru dalība labdarības akcijā “Zvaigzne austrumos”, kuras ietvaros tika sagatavotas un ziedotas 37 dāvanu kastes, kas nonāks karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos.
 10. Ētiskā patērniecība ir tādu produktu un pakalpojumu pirkšana un lietošana, kuri radīti, ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus. Ētikas principi: preču ražošanā un tirdzniecībā nav paverdzināti un ekspluatēti cilvēki un nav nežēlīgi mocīti un nogalināti dzīvnieki. Vidi saudzējošs princips: preces ražošana un lietošana rada pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. Mūsu piemērs vidi saudzējošu principu ievērošanā ikdienā ir Amatas pamatskola, kas kā Ekoskola organizē dažādas aktivitātes skolēniem, piemēram, Ekoskolu rīcības nedēļas ietvaros 2018.novembrī skolēni guva zināšanas un pilnveidoja izpratni par plastmasas lietojumu un ietekmi uz vidi. Skola ikdienā māca kā šķirot pareizi atkritumus. Biedrība “Nītaureņi” pēdējos gadus mācās organizēt videi draudzīgas aktivitātes un jau 3 gadus aktīvi šķiro visus atkritumus, izmantojot SIA “ZAAO” šķiroto atkritumu konteineru.
 11. Iesaistīšanās publiskā diskusijā. Viedokļa izteikšana internetā, ar televīzijas, radio un preses starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā. Lai noskaidrotu jauniešu aktivitātes Amatas novadā, 2018.gada rudenī un ziemā pašvaldība organizēja aptauju jauniešiem, lai spētu kvalitatīvi nodrošināt turpmāko jauniešu attīstību novadā. 2017.gadā novada skolās notika diskusijas par Amatas novada izglītības attīstības stratēģiju. 2012.gadā Amatas novada domes centrālajā ēkā un pagastos tika organizētas diskusijas par Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Lai izvērtētu dokumentu lietderību un mērķu sasniegšanu ik periodu var tikt organizētas starpposma izvērtēšanas aktivitātes.

Galvenās projekta “Nītaureņu atbalsts jauniešiem” aktivitātes ir apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu, jauniešu praktiska iesaistīšana brīvprātīgajā darbā. Apmācības par līdzdalības un interešu aizstāvības iespējām un praktiska interešu aizstāvības aktivitāšu veikšana. Projekta ietvaros ieplānots tikties ar pašvaldības deputātiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem, lai uzlabotu darba ar jaunatni rezultātus Amatas novadā. Mērķa tiešā grupa ir jaunieši no 13 līdz 25 gadi, taču iesaistīties var ikviens, kurš vēlas, lai jauniešu ikdiena kļūtu aizvien labāka.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Autors: Krišs Ivanovs un “Nītaureņu” komanda

Foto autors: “Nītaureņi”

Logo atsauce

You may also like...